12000X77812000X778 3500 Series3500 Series 5000 Series5000 Series 55000 Series55000 Series 600NH Series600NH Series 11000 Series11000 Series 600NH Series600NH Series 12000 Series12000 Series
Specifications
Model Maximum ratings Bushing dimensions Mounting Sealing Drawing
12000X778 4A / 28VDC Ø11.9 Panel &Thru hole IP67
3500 Series 15A / 28VDC Ø11.9 Panel Up to IP69K
5000 Series 4A / 30VDC Ø6 / Ø6.35 / Ø11.9 Panel &Thru hole Optional
55000 Series 3A / 250VAC Ø6 / Ø6.35 Panel &Thru hole -
600H Series 15A / 250VAC Ø12 Panel Optional
600NH Series 15A / 250VAC Ø12 Panel -
11000 Series 4A / 30VDC Ø6.35 Panel &Thru hole Optional
12000 Series 4A / 30VDC Ø11.9 Panel &Thru hole Optional